1. Elke rechtsverhouding tussen Air Time en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 2. Alle eisen gesteld in dit document zijn gelijk of hoger dan die opgesteld door de KNVvL afdeling schermvliegen. Daar waar ons reglement hoger voorschrijft dan de eisen van de KNVvL afdeling schermvliegen, gelden onze gestelde eisen. Daar waar ons reglement niet in voorschrijft, gelden de eisen van de KNVvL afdeling schermvliegen.
 3. Er worden door ons voor de geboekte vliegweken geen gelden terugbetaald. Je kan via ons bij de boeking een annuleringsverzekering afsluiten. Deze verzekering ongeveer 8 % van de prijs van de vliegweek. Dit bedrag wordt extra bij de prijs van de vliegweek in rekening gebracht.
 4. Van piloten die reeds eerder een vliegweek bij Air Time gevolgd hebben, verlangen wij een eigen risico van €500,- bij beschadiging, verlies of diefstal van de paraglidinguitrusting die onder jouw verantwoording valt. Van beginners verlangen wij dit alleen bij verlies of diefstal.
 5. Voor het beoefenen van deze vliegsport is een goede gezondheid vereist. Een eigen geneeskundige verklaring, welke binnen het account te vinden en ondertekend is en tevens ook achter in het logboek staat, dient te worden ingevuld en ondertekend. Het logboek ontvang je nadat je voor de eerste keer een vliegweek bij Air Time hebt geboekt.
 6. Eenieder die een vliegweek bij Air Time boekt, dient zich op de juiste wijze verzekerd te hebben. En dit zelf na te gaan voor aanvang van de cursus week. Een (doorlopende) reisverzekering die paragliden dekt is hierbij essentieel om hoge kosten voor een eventuele redding te dekken. Air Time Paragliding Sport aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van deze verzekering.
 7. In het kader van de uitvoering van cursusweken in Oostenrijk, functioneert Air Time Paragliding Sport in samenwerking met Oostenrijkse vliegscholen, die hun vlieggebied ter beschikking stellen. Hierbij zijn de regels en voorschriften van het Oostenrijkse recht van toepassing.
 8. Verplichte papieren
  1. ingevulde eigen medische verklaring dan wel een geneeskundige verklaring;
  2. het brevet (als deze behaald is)
  3. bijgehouden logboek
  4. bewijs van WA verzekering (indien in bezit van brevet 2)
  5. identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
  6. Reisverekerings papieren
 9. Paragliding, zoals vliegen in het algemeen, kan gevaarlijk zijn, zelfs onder ideale omstandigheden beoefend. In de luchtvaart kunnen vliegfouten, structurele fouten of slechte condities resulteren in ongelukken. Iedere klant wordt aangeraden regelmatig ieder gekocht of gehuurd artikel te inspecteren en zich van de bruikbaarheid voor het doel waarvoor het is gekocht of gehuurd te overtuigen. Deze waarschuwing geldt voor alle artikelen of diensten door Air Time geleverd. Hiervoor accepteert de koper of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid.
 10. Air Time, noch één van haar medewerkers, aanvaardt enige aansprakelijkheid welke voortvloeit uit gebruik of misbruik van artikelen, goederen of diensten.
 11. Vluchten die door deelnemers tijdens de cursus week gemaakt worden buiten het door Air Time Paragliding Sport aangegeven moment zijn voor eigen risico.
 12. Iedere schermvlieger met brevet 2 dient tijdens het schermvliegen tegen wettelijke aansprakelijkheid voor ongelukken te zijn verzekerd tot een bedrag van minimaal 1,5 miljoen euro’s.
 13. Wanneer de gekozen cursusweek wordt geboekt, wordt er de boeking afgesloten met een betaling via de bank. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken neem dan even contact met ons op.
 14. Bij het boeken van een cursusweek maak je de inschrijving definitief. Er geldt een termijn van 2 weken om de geboekte cursusweek zonder kosten te annuleren. Na deze periode wordt er geen cursusgeld terug betaalt. Als deelnemer heb je de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor onverwachte situaties.
 15. Alle door Air Time Paragliding Sport geleverde goederen blijven eigendom van Air Time totdat het gehele aankoopbedrag is voldaan. Alle in ons programma vermelde gegevens kunnen door Air Time zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
 16. Onze opleidingsprijzen zijn gebaseerd op minimaal 6 deelnemers. Air Time behoudt zich het recht voor een opleiding om te boeken of eventueel te annuleren indien dit aantal niet gehaald wordt.
 17. Optie op een cursus
  Het kunnen nemen van een optie is een service vanuit Air Time. Het geeft geen garantie op een plaats. Na het insturen van je aanvraag voor een optie zetten we je op de deelnemerslijst en mailen of bellen we je als de week vol lijkt te raken. Ben je niet bereikbaar of reageer je niet op onze mails dan behouden wij ons het recht voor de plaats te vergeven aan een definitieve boeking. Volgorde van definitieve inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Aan de opties kunnen geen rechten worden ontleend.
 18. Eisen aan eigen materiaal
  1. Scherm
   1. Het scherm moet voor jouw niveau geschikt zijn en de juiste maat hebben. Maximaal worden schermen tot en met klasse C toegelaten.
   2. Tijdens de opleiding tot en met brevet 2 worden alleen schermen in de klasse A toegelaten.
   3. Het scherm moet zijn type goedgekeurd volgens de LTF en/of de EN, maximaal tot en met klasse C en tot brevet 2 klasse A.
   4. Op het scherm moet staat tot welke klasse het scherm behoort.
   5. Het scherm dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
   6. Het scherm moet, als deze ouder is als 2 jaar, door een erkende instantie gekeurd zijn. Deze keuring mag niet langer dan 2 jaar geleden gedaan zijn.
   7. Erkende keuringsinstanties zijn:
    1. De fabrikant van het betreffende scherm
    2. Een door de betreffende fabrikant gemachtigde keuringsinstantie.
    3. Instantie die de typegoedkeuring heeft afgegeven, bijvoorbeeld DHV, EN.
  2. Harnas
   1. Het harnas moet voor jouw niveau geschikt zijn en de juiste maat hebben.
   2. Het harnas moet een type goedkeuring hebben volgens de LTF en/of de EN.
   3. Op het harnas dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te zijn aangebracht.
   4. Het harnas dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
  3. Reserve
   1. De reserve moet voor jouw startgewicht geschikt zijn.
   2. De reserve moet een type goedkeuring hebben volgens de LTF en/of de EN.
   3. Op de reserve dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te zijn aangebracht.
   4. De reserve dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
   5. De reserve mag niet ouder zijn dan de door de fabrikant gestelde termijn.
   6. De reserve moet binnen de door de fabrikant (mag ook een ander zijn) gestelde termijn opnieuw gelucht en gevouwen zijn.
 19. Op onze folder en internetteksten en foto’s berust een copyright.
 20. Beelmateriaal wat gemaakt wordt tijdens de vliegweken kan online of in drukwerk gebruikt worden.
 21. Prijs- en artikelwijzigingen voorbehouden.
 22. 4 Weken voor aanvang van de cursus wordt er een mail gestuurd met persoonsgegevens van de personen die hebben aangegeven te willen carpoolen. Personen kunnen onderling contact met elkaar op te nemen.
 23. Let op! Minimale leeftijd voor deelname aan een cursusweek is 15 jaar.